• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS fixceys 20ml

CEYS fixceys 20ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 80 Kč
Cena bez DPH: 66 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

FIXCEYS


upevňuje všechny druhy materiálů na různé podklady. Je vhodný také na lepení zrcadel a pěnového polystyrenu. Má vynikající vyplňující schopnosti, takže spojované materiály nemusí do sebe perfektně zapadat. Je odolný vlhkosti a nízkým i vysokým teplotám. Spoje zůstávají pružné. Je nepostradatelný v každé domácnosti.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit, odmastit a dobře osušit spojované plochy. Aplikovat lepidlo na jednu z lepených ploch a spojit lepené části lehkým tlakem k sobě. Odlepit a nechat 5 – 10 minut lepidlo odvětrat. Znovu spojit lepené plochy dohromady. Přebytek lepidla odstranit hadrem namočeným v acetonu. Maximální tvrdosti je dosaženo po 24 hodinách.

MATERIÁLY:
dřevo, kov, dlažba, plast, mramor, sklo, sádra, kámen, zrcadla, pěnový polystyren

ODOLNOST ZÁTĚŽI:   
30 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:  
- 20 - + 80°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R38 Dráždí kůži.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vlažnou vodou. Oči: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 minut čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: viz bezpečné nakládání věta S46.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:  
heptan, hexan, cyklohexan

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky