• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS kristalceys 3g

CEYS kristalceys 3g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 98 Kč
Cena bez DPH: 81 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

KRISTALCEYS


je rychlé lepidlo na lepení skla mezi sebou nebo s jinými pevnými materiály. Lepí velmi rychle a neviditelně pomocí slunečního záření (ultrafialového záření). Odolává vodě, čisticím prostředkům a teplotám až do 70°C. Je vhodné pro lepení rovných ploch, nebo ploch, které do sebe perfektně zapadají.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Spojované plochy očistit a osušit. Aplikovat tenkou a jednolitou vrstvu lepidla na jednu z lepených ploch. Spojit tlakem obě lepené část k sobě po dobu několika sekund a vystavit slunečnímu záření (ne umělému), aby mohlo působit na lepené části. Ve slunečných dnech je spoj pevný mezi 2 – 40 sekundami. V podmračeném dni může tvrdnutí trvat od 30 sekund až do 5 minut. Maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách po aplikaci. Uchovávejte lepidlo na suchém a chladném místě.

MATERIÁLY:
sklo se sklem, sklo s kovem

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
do 70°C

SPECIFICKKÁ RIZIKOVOST:
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2  Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Kůže: Potřísněné místo okamžitě omyjte mýdlem a vlažnou vodou.
Oči: Promývat otevřené očistou vodou nejméně 10 minut. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: Vypijte větší množství pitné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
2-hydroxyethyl-methakrylát, směs monoalkyl, monoaryl nebo monoalkalových esterů kyseliny akrylové.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky