• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5g

CEYS oprava defektu - lepidlo na opravu duší 5g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 104 Kč
Cena bez DPH: 86 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

LEPIDLO NA OPRAVU DUŠÍ


je správková sada, se kterou se velice jednoduše, rychle a účinně opraví píchlé duše kol, motocyklů a mopedů. Obsahuje 3 kulaté a 1 oválnou záplatu, lepidlo a smirkový papír.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Opravovanou plochu osušit a očistit smirkovým papírem. Nanést tenkou vrstvu lepidla na prasklinu a její okolí a nechat rozpouštědlo odvětrat 10 minut. Aplikovat druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkat několik minut, dokud lepidlo nebude na dotyk vytvářet vlákna. Odstranit spodní (stříbrnou) ochrannou vrstvu záplaty, přiložit na místo předem ošetřené lepidlem. Lehce tlačit směrem od středu a odstranit vrchní průhlednou vrstvu, která pokrývá záplatu. Povrch je opravený a znovu připraven k užití.

MATERIÁLY:
duše kol, motocyklů a mopedů

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R11 Vysoce hořlavý.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Kůže: Potřísněné místo okamžitě omyjte mýdlem a teplou vodou.
Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou.
Požití: viz S46.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
heptan, propanon.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky