• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS montack profesional 300ml

CEYS montack profesional 300ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 134 Kč
Cena bez DPH: 111 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

MONTACK PROFESIONAL


je montážní lepidlo na bázi neoprenu určené pro upevňování jakéhokoliv druhu materiálu na různé podklady. Upevňuje dřevěné panely nebo desky a jiné stavební materiály určené pro obklady stěn, profilů, podstavců, obrubníků, příček, lišt, překladů, dlaždiček, elektrických krabic a skříní, věšáky, atd. na dřevo, sádru, cement, beton, cihlu, kov, plast, aj. Umožňuje vysokou počáteční přilnavost. Má výborné vyplňovací schopnosti umožňující použití i na nerovné povrchy. Je odolný proti vlhkosti. Spoje jsou pevné a pružné. Lepí rychle a trvale.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit a osušit lepené plochy. Odšroubovat uzávěr a perforovat horní část tuby. Nanést lepidlo v bodech na jednu z lepených ploch. Spojit lehkým tlakem obě plochy v požadované poloze, aby došlo k rovnoměrnému nanesení lepidla. Rozpojit obě plochy a nechat lepidlo odvětrat cca 5-10 minut. Následně spojit obě plochy silným tlakem po dobu několika sekund (popř. pevným poklepáním pomocí gumové palice). Přebytek lepidla odstranit pomocí univerzálního rozpouštědla.  Maximální odolnosti je dosaženo po 24 hodin po aplikaci.

MATERIÁLY:
dřevo, kov, plasty, kámen, cihla, beton, sádra, obklady

ODOLNOST  ZÁTĚŽI:   
50 kg/cm2

TEPLOTNÍ  ODOLNOST:  
- 20 - + 110°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R38 Dráždí kůži.
R51/53 Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávvejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Oči: Promývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vlažné vody, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: Vypláchněte ústa a okamžitě zavolejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

OBSAHUJE:
organická rozpouštědla (hexan, heptanon, xylen).

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S29/56.

Štítky