• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS montack lepí vše neviditelně transparentní 80g blistr

CEYS montack lepí vše neviditelně transparentní 80g blistr
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 126 Kč
Cena bez DPH: 104 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

MONTACK TRANSPARENT


je montážní lepidlo určené pro upevňování jakéhokoliv materiálu na různé podklady. Je speciálně určeno pro aplikace, které vyžadují transparentní zakončení. Zajišťuje vysokou počáteční přilnavost a odolnost po vytvrdnutí spoje. Jeho vyplňovací schopnosti umožňují aplikace i na nerovné plochy. Odolává vlhkosti. Lepení je rychlé a trvalé. Produkt se doporučuje aplikovat při teplotě vyšší než  +10°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit a osušit lepené plochy. Odšroubovat uzávěr a perforovat horní část tuby. Nanést lepidlo v bodech na jednu z lepených ploch. Spojit lehkým tlakem obě plochy v požadované poloze, aby došlo k rovnoměrnému nanesení lepidla. Rozpojit obě plochy a nechat lepidlo odvětrat cca 5-10 minut. Následně spojit obě plochy silným tlakem po dobu několika sekund (popř. pevným poklepáním pomocí gumové palice). Přebytek lepidla odstranit pomocí univerzálního rozpouštědla. Maximální odolnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

MATERIÁLY:
sklo, křišťál, zrcadla, plexisklo, polystyren, metakrylát, polykarbonát, dřevo, kov, plasty, kámen, cihla, beton, sádra, obklady

ODOLNOST  ZÁTĚŽI:   
30 kg/cm2

TEPLOTNÍ  ODOLNOST:
- 20 - + 80°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R38 Dráždí kůži.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Oči: Otevření oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

OBSAHUJE:
heptan, hexan, cyklohexan.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky