• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS speciál PVC - lepidlo na potrubí z PVC 70ml

CEYS speciál PVC - lepidlo na potrubí z PVC 70ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 115 Kč
Cena bez DPH: 95 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

PVC GLUE  


je svářecí lepidlo, které perfektně slepuje tvrdé PVC, vodní i plynové potrubí a vedení, která musí odolávat tlaku. Jakmile spoj dosáhne své maximální pevnosti, může odolat tlaku stejně jako potrubí samotné – tj. 10-12 kg/cm2 (normální tlak domácího vodního potrubí je 2-6 kg/cm2). Spojuje perfektně a bez úniku a s velkou pevností. Jedná se o skutečné chemické sváření. Lze také spojovat netlakové potrubí z PVC – např. odpad vody.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Spojované plochy musí být vždy čisté, suché a odmaštěné. Na obě lepené plochy nanést tenkou vrstvu lepidla, na konec potrubí vrstvu o něco silnější. Je-li ve spoji vůle, aplikovat dvě nebo i více vrstev. Spojit celé lepené části dohromady bez přetáčení a přidržet u sebe několik minut. Hadříkem odstranit zbytky lepidla. Při pokojové teplotě (cca 20°C)začíná potrubí odolávat tlaku přibližně po 6 hodinách. Maximální odolnosti dosáhne po 12 hodinách. Tato doba se prodlužuje při nižších teplotách.

MATERIÁLY:
sanitární potrubí, vodovodní potrubí, odpady

ODOLNOST ZÁTĚŽI:   
10-12  kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Kůže: Zaschlý přípraven mechanicky odstraňte, přípravek nedráždí kůži.  
Oči: Ihned vymývejte otevřené oči tekoucí vodou po dobu 10 minut.
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte dobré větrání.
Požití: viz Bezpečné nakládání věta S46.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
cyklohexanon, butanon, tetrahydrofuran.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S29/56.

Štítky