• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS syntetický kov s kovovým plnivem 40ml + 40g

CEYS syntetický kov s kovovým plnivem 40ml + 40g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 264 Kč
Cena bez DPH: 218 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

TMEL S KOVOVÝM PLNIVEM


je dvousložková pryskyřice speciálně určená pro opravu kovových ploch. Sváří za studena (hliník, měď), utěsňuje, spojuje a vyplňuje trhliny. Působí také jako ochranný film proti korozi. Je odolný kyselinám, detergentům a minerálům. Ani časem se nedrolí. Po vytvrdnutí má kovový vzhled, může být broušen, vrtán, leštěn a natírán. Tmel s kovovým plnivem se skládá z kovového prášku (plastová lahvička) a pryskyřice (tuba). Podle druhu použití je možné měnit konzistenci směsi. Pro hustou konzistenci použijeme větší množství kovového prášku. Směs aplikujeme nožem nebo stěrkou. Pro tekutou konzistenci smícháme trochu kovového prášku a velké množství pryskyřice. Tato směs tuhne během 30 minut. Je ideální pro impregnaci a ochranu velkých ploch proti korozi. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkačkou. V případě aplikace stříkací pistolí je nutné přidat do směsi 5-10% acetonu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit a osušit spojované plochy. Při restauratérských pracích se doporučuje plochy předem obrousit. Smíchat požadované množství prášku a pryskyřice v plastové nádobce do požadované konzistence tak, aby směs byla zcela homogenní. Aplikovat tmel po vrstvách za pomoci špachtličky na upravovaném povrchu a nechat zaschnout několik minut. Doba tvrdnutí závisí na konzistenci směsi: čím hustší je směs, tím rychleji tuhne. Očistit použité nářadí univerzálním rozpouštědlem.

MATERIÁLY:
kov a jeho aglomeráty

ODOLNOST ZÁTĚŽI:
60 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 20 - + 120°C

PRYSKYŘICE
SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:

R10 Hořlavý.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R36/38 Dráždí oči a kůži.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

OBSAHUJE:
Styren

PRÁŠEK
SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:

R7 Může způsobit požár.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7/9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

OBSAHUJE:
Dibenzoylperoxid

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Oči: Okamžitě promývejte čistou vodou nejméně 15 minut. Při známkách podráždění vyhledejte lékaře.
Požití: Vypláchněte ústa, vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení.
Nadýchání: Opusťte okamžitě kontaminované prostředí a vyveďte postiženého na čerstvý vzduch.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

LIKVIDACE ODPADU:
viz bezpečné nakládání S56.

 

 

 

 

 


 

Štítky