• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

Laguna zima 1L

Laguna zima 1L
Výrobce: STACHEMA
Model: Laguna
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 266 Kč
Cena bez DPH: 220 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

Zazimování bazénu.


Přípravek v kapalné formě je určen  pro zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové vodě.

Návod k použití:
Na konci sezóny připravte bazén na přezimování dle pokynů pro zimní údržbu bazénů. Nejdříve vypusťte vodu až pod skimmer a zpětné trysky, případně světla, odmontujte všechny odpojitelné hadice a příslušenství. Upravte hodnotu pH a chloru a následně použijte přípravek Laguna zima.
Potřebné množství zřeďte 1:10-20 vodou v plastové nádobě a podél okraje vlejte do bazénu. Po zakrytí plachtou a jejím upevnění je bazén připraven na zimu. Sníženou hladinu je třeba nechat celé zimní období.
Přípravek nezabrání zamrznutí vody v bazénu!

Dávkování:
500 ml přípravku na 10 m3 (10 000 litrů) vody dle tvrdosti vody

R-věty: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento  obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže ihned omýt velkým množstvím vody.

 

Štítky